Znak města Habartov

Technické služby Habartov

organizační složka města Habartov

[1]Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[2]K místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[3]GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation).

Technické služby města Habartov

Technické služby města Habartov jsou organizační složka zřízená městem Habartov.

Základním účelem činnosti TS je zajišťování úkolů v oblasti čistoty města, veřejné zeleně, správy a údržby městských komunikací (silnic, chodníků).

Správy a údržby veřejného osvětlení, správy a údržby parkovišť, správy hřbitova.

Odvozu domovního odpadu, sběrného dvora a správy překládací stanice městské skládky tuhého komunálního odpadu, správy sběrného dvora nebezpečného odpadu.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

údržba asfaltových, cementobetonových, dlážděných a štěrkových vozovek a chodníků

údržba dopravního značení a svodidel

údržba příkopů, žlabů, trativodů, vsakovacích jímek a lapolů

údržba silničních údržba uličních vpustí, kanalizačních a dešťových poklopů

údržba schodišť a zábradlí

zimní údržba vozovek

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Provádíme běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů, keřů.

Úklid komunálního odpadu v městské zeleni, hrabání listí, péči o trvalkové záhony. Výsadby a péči o letničky a mobilní zeleň. Sázení stromů, keřů a květin, pletí záhonů a další činnosti.

Formou doplňkové činnosti provádíme údržbu zeleně a kácení i pro jiné subjekty než je město Habartov, zejména pro firmy, SVJ a jednotlivce.

• Travnaté plochy • Živé ploty • Popínavé dřeviny • Keře listnaté opadavé i stálozelené • Keře jehličnaté • Stromy listnaté i jehličnaté • Kácení stromů • Likvidace náletových porostů • Frézování pařezů • Hnojení rostlin, mulčování • Údržba pískovišť, hřišť, laviček • pěších komunikací a schodišť • Provádění čistých terénních úprav • Úklid a sběr odpadků z veřejné zeleně • Zajištění schůdnosti schodišť, přilehlých ploch, chodníků a pěšin ve veřejné zeleni v zimním období dle plánu zimní údržby

ÚDRŽBA HŘBITOVA

• Travnatých ploch a neudržovaných hrobových míst • Stromů listnatých a jehličnatých • Kácení stromů a frézování pařezů • Listnatých keřů opadavých, stálozelených a jehličnatých • Živých plotů • Zálivka zeleně • Údržba obnova cest a pěšin • Zimní údržba cest a pěšin • Vodovodních řadů, výtokových stojanů a konví • Laviček a ostatního příslušenství veřejného hřbitova • Úklid a odvoz hřbitovních odpadů

SVOZ ODPADU

• Odvoz směsného komunálního odpadu velkoobjemových kontejnerů • Přistavení nových nádob na odpady vč. výměn

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu od rodinných domů a několika dalších subjektů (školy apod.) je zajišťován externí firmou FCC s.r.o. ČR. Svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plast, textil) rovněž zajišťuje FCC s.r.o. ČR.

Sběrný dvůr – uložení odpadu

Pro objemný, bioodpad, kovový odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad.

Obrázek