Znak města Habartov

Technické služby Habartov

organizační složka města Habartov

[1]Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[2]K místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[3]GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation).

Pravidla

pro ukládání odpadu v areálu Technických služeb města Habartov a sběrného dvora

1. Základní údaje o zařízení:

Název zařízení:

Areál Technických služeb města Habartov (dále jen „areál TS“)

Provozovatel zařízení:

Technické služby města Habartova, 1. máje 752, 357 09 Habartov

IČO: 00259314

Zřizovatel:

Město Habartov, nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov

Základní pojmy:

Sběrné místo – prostory pro ukládání komunálního odpadu

Sběrný dvůr – prostory pro ukládání nebezpečného odpadu a elektroodpad

2. Účel zařízení:

Sběrné místo a sběrný dvůr v areálu TS slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Habartov.

3. Pravidla pro užívání zařízení:

 • Do sběrného místa a sběrného dvora mohou bezplatně ukládat příslušné složky komunálního odpadu pouze fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu ve městě Habartov nebo přilehlých částí (Kluč, Úžlabí, Horní Částkov, Na Rovince, Lítov)
 • Do sběrného místa a sběrného dvora bude vpuštěn každý občan s trvalým pobytem v Habartově nebo přilehlých částí (Kluč, Úžlabí, Horní Částkov, Na Rovince, Lítov). U vstupu se občan legitimuje občanským průkazem obsluze.
 • Přivezený odpad je nutné roztřídit dle pokynů přítomné obsluhy – zaměstnance TS.
 • Je zakázáno do sběrného místa a sběrného dvora dovážet stavební odpad (stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů) i stavební odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky a desky). Na TS lze objednat kontejner na odvoz odpadu (mimo nebezpečných odpadů), služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Je potřeba předem domluvit termín
 • Uložení odpadu do sběrného místa a sběrného dvora v areálu TS Habartov není povoleno podnikatelským subjektům, odpad vzniklý podnikatelské činnosti je nutné odvézt na skládku (nejbližší je skládka FCC provozovna Tisová).
 • Odpad, který evidentně vznikl dovezením ze zahraničí, burz, skládek apod., není povoleno odebírat.

4. Povinnosti obsluhy zařízení (zaměstnance Technických služeb)

 • Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů a jejich složek uvedených v provozním řádu sběrného místa v areálu Technických služeb města Habartov, nebo odpad, který je popsán v bodě 3.d,e,f tohoto Provozního řádu.
 • Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů.
 • Ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo technologické závady provozovateli.
 • V celém areálu sběrného místa udržovat čistotu a pořádek.
 • Po skončení provozní doby zajistit uzamčení objektu.

5. Ve sběrném místě a sběrném dvoře je možno odkládat tyto odpady:

Biologické odpady rostlinného původu

Lze odkládat:listí, tráva, zbytky rostlin, ovoce, zelenina, kuchyňský odpad rostlinného původu (slupky, zbytky z rostlin apod.),větve, dřevo, hobliny a piliny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod.

Nelze odkládat: maso, kosti, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá domácí zvířata.

Kovy

Lze odkládat:železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Nelze odkládat:plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Použitý olej z domácnosti v uzavřené, nejlépe plastové nádobě(lahvi).

Elektroodpady

Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy,části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je přítomný zaměstnanec TS oprávněn spotřebič odmítnout.

Objemný odpad

Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod

POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.

Jedlý olej a tuky

Rostlinné i živočišné oleje a tuky z domácností.

Způsob ukládání jedlých tuků a olejů z domácností:
 • Kuchyňský olej je považován za směsný odpad.
 • Vychladlý olej vylijte z pánve do vhodné nádoby ( ideálně do PET láhve ). Naplněnou nádobu je nutné pořádně uzavřít a:
  • odnést do nejbližšího sběrného dvora (dojde k recyklaci),
  • nebo dát do nádob k tomu určených (dojde k recyklaci),
  • lze vyhodit do kontejneru na komunální odpad (ale nebude dále využito).

V Habartově dne 15.2.2023

Obrázek